Ägarersättningar

Vattenägarna betalas en ersättning för att deras vatten används för spöfiske, enligt den belastningskoefficient som fastställs i nyttjande- och vårdplanen. Ägarersättningarna insamlas via fiskevårdavgifterna.

En ägare som vill vara med och genomföra uppgifter som hör till fiskeriområdet, kan låta bli att lyfta sin ägarersättning och överlåta den till fiskeriområdets bruk genom att underteckna ett överlåtelseavtal. Strävan är att så många vattenägare som möjligt avtalar om ersättningarna med fiskeriområdet och gärna lämnar medel att användas av fiskeriområdet för till exempel fiskeövervakning, utplanteringar och andra gemensamma åtgärder.

Enligt ikraftvarande överföringsavtal utför fiskeriområdet åtgärder och sköter uppgifter för vattenägarna, på berörda vattenområden. Styrelsen har godkänt ett överföringsavtal, enligt vilket man år 2022 utför cirka 90 timmar fiskeövervakning på överföringsavtalskundernas vattenområden. Inga utsättningar gjordes med överföringsavtalsmedel år 2022.

Om vattenägaren vill lyfta sin ersättning, är det enligt lag ägarens skyldighet att anmäla följande uppgifter och förändringar i dem till fiskeriområdet:

Då det är ett samägt vattenområde, fordrar fiskeriområdet dessutom en fullmakt från vilken framkommer vem som sköter ärendet och eventuell annan utredning.

Ägarersättningar som inte överskrider 50 euro tillfaller enligt lag fiskeriområdet. Ersättningssummor större än 50 euro som det inte avtalats om, förfaller om tre år och tillfaller efter det fiskeriområdet.

Anmälan om ägarersättningar

Tilläggsuppgifter om ägarersättningar gällande Kyrkslätt-Sjundeå fiskeriområde fås genom att kontakta fiskeriområdets verksamhetsledare

Aktuella ägarersättningar

NTM-centralen ska godkänna fördelningsgrunden som stämman beslöt om i april 2023 innan den verkställs, eftersom nyttjande och vårdplanen inte är godkänd.
Fiskeriområdet har lämnat in ansökan 11.8.2023.
Stämmans beslut om de nu aktuella ersättningarna samt fördelningskartan kan du läsa här.