Stämmor

Fiskeriområdets beslutanderätt utövas av fiskeriområdets stämma som sammanträder minst en gång om året före utgången av april. Extra stämma kan sammankallas vid behov i enlighet med fiskeriområdets stadgar.

Delägarlag och privata vattenägare som besitter tillräckligt stora vattenarealer samt fiskeribranschens landsomfattande organisationer har rätt att skicka representant till stämman. Registrerade regionala miljö- och naturskyddsorganisationer har rätt till en företrädare som har närvaro- och yttranderätt vid stämman, men inte rösträtt.

Läs mer om fiskeriområdets medlemmar och deltagande i stämma nedan, samt under flikarna området samt vattenägande.

På den här sidan finns alla stämmodokument samlade.

Stämma 29.4.2024


Stämma 24.4.2023


Stämma 12.4.2022


Extra stämma 14.12.2021


Nyttjande- och vårdplanen

Ge dina åsikter om planen senast 17.11.2021
Här kan du läsa nyttjande- och vårdplansutkastet:

Och här finns uppgifter om vart du ska skicka dina åsikter:


Stämma 26.4.2021


Stämma 2020

Följande fiskeriområdets medlemmar har rätt till en representant på stämman:

1) varje delägarlag vars vattenområde omfattar minst 50 hektar,
2) varje ägare av sådana vattenområden som inte hör till ett delägarlag och vars areal är minst 50 hektar,
3) varje sammanslutning av till fiskeriområdet hörande delägarlag eller av ägare till sådana vattenområden som inte hör till ett delägarlag, när sammanslutningen förvaltar ett vattenområde vars sammanräknade areal är minst 50 hektar, dock i fråga om en älv minst 30 hektar,
4) varje sådan landsomfattande organisation inom fiskeribranschen som avses i 23 § 2 mom., med undantag för en organisation som företräder fritidsfiskare, vilken har rätt till två företrädare.

Innehavarna av fiskeförmåner enligt särskilda grunder har rätt till en gemensam företrädare vid stämman.

Vid fiskeriområdets stämma har registrerade regionala föreningar vars syfte är att främja miljö- eller naturskydd och inom vars stadgeenliga verksamhetsområde fiskeområdet eller en del av det finns rätt till en företrädare som har närvaro- och yttranderätt vid stämman men inte rösträtt.

Röstmängd

Vid fiskeriområdets stämma har varje företrädare som representerar en minst 1 000 hektar stor vattenområdesegendom tre röster, varje företrädare som representerar en minst 500 hektar men under 1 000 hektar stor vattenområdesegendom två röster och varje företrädare som representerar andra medlemmar en röst.

En företrädare kan på stämma verka som befullmäktigat ombud för högst tre (3) medlemmar och använda deras röster. En sammanslutning av små vattenområden, betraktas i det här sammanhanget som en (1) röstberättigad medlem.

.