Aktuella ägarersättningar

Stämman 24.4.2023 beslöt:

Ägarersättningen fördelas som ersättning för handredskapsfiske som sker med betald fiskevårdsavgift som grund. Fiskeriområdet använder Kalpa vid fördelningen av ägarersättningen. I poängskalan avser 0 att det inte finns något fisketryck och 5 ett avsevärt stort fisketryck. VARELY ska godkänna fördelningsgrunden innan den verkställs, eftersom nyttjande och vårdplanen inte är godkänd.

Beslutsförslag: Styrelsen föreslår för stämman att fiskeriområdets basvärde är 3. Fördelningen gäller ägarersättningarna (48 761 €) från år 2022, VARELYs beslut 2.3.2023 VARELY/1419/2023 och sker enligt ägoförhållandena 31.12.2022.

Inre skärgården:     4 p
Yttre skärgården:   3 p
Yttre havsbandet:   2 p
Sjöarna:               2 p
undantagna är Vikträsk, som ges 4 poäng
samt Vichtis Enäjärvi, Palojärvi och Humaljärvi som ges 3 poäng

Strömmande vatten 1 p
Områden där fiske eller vistelse är förbjudet 12 månader i året ges 0 poäng.

Diskussion
Konstaterades följande fel i kartan: Pickala å ska tilldelas fyra poäng (= gult) och Försvarsmaktens område runt Obbnäs ska tilldelas noll poäng (=grått). Styrelsen har bearbetat fördelningsförslaget sedan diskussionerna på föregående stämma men i diskussionerna på denna stämma framkom fortsättningsvis missnöje.

Beslut: Beslutsförslaget godkändes. Konstaterade fel korrigeras. Den korrigerade fördelningskartan över hela fiskeriområdet, med förklaringar, läggs fram på hemsidan. Vattenområdenas ägare uppmanas att till styrelsen framlägga sin åsikt om fördelningen senast 15.10.2023.

Här kan du bekanta dig med en noggrannare karta och teckenförklaringen.