Nyttjande- och vårdplan

Varje fiskeriområde ska göra upp en nyttjande- och vårdplan för sitt område. Målsättningen med planen är att trygga ett hållbart nyttjande av områdets fiskresurser samt den biologiska mångfalden.

Kyrkslätt-Sjundeå å fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan har uppgjorts av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), i nära samarbete med fiskeriområdets styrelse. Nyttjande- och vårdplanen godkändes på en extra stämma den 14.12.2021 Du kan bekanta dig med Kyrkslätt-Sjundeå ås nyttjande- och vårdplan här.

Det lämnades in en omprövningsbegäran om nyttjande- och vårdplanen som behandlades på stämman våren 2022. Beslutet har överklagats till Helsingfors förvaltningsdomstol. Förvaltningsdomstolen har bett om fiskeriområdets utlåtande och utlåtandet har inlämnats den 29.8.2022. Fiskeriområdet inväntar nu förvaltningsdomstolens avgörande.  

Verkställande av nyttjande- och vårdplanen

Efter att planen vunnit laga kraft ansvarar fiskeriområdet för verkställandet av planen för nyttjande och vård tillsammans med innehavarna av fiskerätten samt myndigheterna. Delägarlagen och ägarna till skiftade vattenområden bör på sina områden följa riktlinjerna i planen för nyttjande och vård i fråga om fiske och vård av fiskevatten. Också myndigheterna bör ta riktlinjerna i planen i beaktande. NTM-centralen ansvarar för verkställandet av sådana regionala regleringsåtgärder som förutsätter beslut av NTM-centralen.