Området

Kyrkslätt-Sjundeå å fiskeriområde är en offentligrättslig allmännyttig förening. Fiskeriområdets ändamål är att utveckla fiskerihushållningen inom sitt område och att främja medlemmarnas samarbete för att ordna med ett hållbart nyttjande och vård av fiskbestånden.

Fiskeriområdets areal är cirka 27 585 hektar och området omfattar havsområdena, sjöarna och åarna inom Kyrkslätt och Sjundeå kommuner samt de sjöar och åar i Vichtis kommun och Lojo stad som hör till Sjundeå åns vattendrag. I Kyrkslätt-Sjundeå å fiskeriområde finns det cirka 280 delägarlag och 760 skiftade vattenområden. Läs mer om vattenägandet i Kyrkslätt-Sjundeå ås fiskeriområde här.

Till havs utövas fritidsfiske och kommersiellt fiske, och havsområdet är fiskeriområdets fiskeriekonomiskt viktigaste område. I inlandsvattnen utövas främst fritidsfiske samt kräftfiske. Inlandsvattnen är ändå viktiga för husbehovsfiske och som fortplantningsområde för vandringsfisk. De vanligaste fångstarterna längs kusten och i inlandsvattnen är abborre, gös och gädda.

Fiskeriområdets medlemmar och deltagande i stämma

Medlemmar i fiskeriområdet är innehavarna av fiskerätt inom området och de landsomfattande organisationerna inom fiskeribranschen. Medlemskapet är automatiskt och kan inte väljas eller väljas bort. Medlemskapet är avgiftsfritt.

Fiskeriområdets beslutanderätt utövas av fiskeriområdets stämma. Stämman sammanträder vanligtvis i april. Delägarlag och privata vattenägare som besitter tillräckligt stora vattenarealer samt fiskeribranschens landsomfattande organisationer har rätt att skicka representant till stämman. Registrerade regionala miljö- och naturskyddsorganisationer har rätt till en företrädare som har närvaro- och yttranderätt vid stämman, men inte rösträtt. Du kan läsa mer om fiskeriområden på Centralförbundet för Fiskerihushållnings sidor.