Bestämmelser

Fiskereglering

Det finns flera fiskebestämmelser som är i kraft inom fiskeriområdet, utöver ägarnas bestämmelser. Ägarnas bestämmelser får du veta vid köp av fisketillstånden. Om tillståndsbestämmelserna är friare än lagens eller de som fastställts av Egentliga Finlands NTM-central, måste du följa lagens och NTM-centralens bestämmelser.

Vissa fiskebegränsningar har fastställts för fisket i Kyrkslätt-Sjundeå å fiskeriområde. För att trygga vandringsfiskars uppvandring har man utanför Pickalavikens mynning genom förrättning märkt ut fiskleden. I fiskleden är nät- och ryssjefiske förbjudet. Därtill är fiske med trål eller not förbjudet inom en fem kilometers radie och fiske med storryssja inom en tre kilometers radie samt nätfiske inom en kilometers radie från Sjundeå ås och Mankåns mynningar (lag om fiske 66 §). I Porkala naturskyddsområde är allt fiske förutom mete och pilkfiske förbjudet. Öst om Porkala, i Galjongrunds naturskyddsområde är allt fiske förbjudet och i Segelkobbarnas naturskyddsområde norr om Porkala är fiske förbjudet 1.4–31.7. I Tallholmens och Mössö öars naturskyddsområde är allt fiske förbjudet, liksom i Enbusken-Rönnbusken naturskyddsområde som är beläget i Mickelskärsfjärden. Utanför fiskeriområdet ligger även Kallbådans sälskyddsområde. I områdets inre del är det förbjudet att röra sig och fiska året runt, utan Forststyrelsens lov och i yttre delen är det förbjudet att röra sig och fiska utan Forststyrelsens lov under tiden 1.2–15.6.

Innan du beger dig ut och fiska, kolla alltid nätsidan Kalastusrajoitus.fi där alla aktuella fiskebegränsningar finns samlade. Samma information hittar du även på fiskeriområdets egna kartsida.

Fångstmått, fredningstider och skyddsvärden

Vissa fiskarter har fångstmått och fredningstider i enlighet med lag och förordning om fiske. Till exempel vild havsöring (med fettfenan kvar) är enligt lag helt fredad inom hela Kyrkslätt-Sjundeå å fiskeriområde. Fettfeneklippt öring har ett fångstmått på minst 50 centimeter och den får inte fiskas i älv, å och bäck under tiden 1.9–30.11. Noggrannare information om fångstmått och fredningstider här.

Om du behöver information om hur man särskiljer fettfeneklippt och vild fisk från varandra samt hur man särskiljer lax och öring, läs mer i Fena -tidningen, sidan 10.

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt skyddsvärden för hotade fiskarter och flodkräfta. Fiskarter som omfattas av skyddsvärdena är bland annat sik i vattendrag som rinner ut i havet, lax, öring och ål. En komplett lista på arterna och deras skyddsvärden hittar du i Centralförbundet för Fiskerihushållnings lista. Skyddsvärdena ska utöver ett möjligt bötesstraff betalas om man i samband med en fiskeförseelse eller ett fiskebrott har tagit en hotad art till fångst.

Redskapsmärkning

Fiskebragder ska märkas på rätt sätt och vara försedda med fiskarens kontaktuppgifter. Vinterfiske och kräftfiske har egna regler. Du kan läsa mer om utmärkning av fiskeredskap här.

Hantera och avliva fisk eller kräftor sakenligt

Fisk som släpps tillbaka ska hanteras så varsamt som möjligt. Om fisken är skadad ska den avlivas före den släpps tillbaka.

Fisk som tas som fångst eller används som bete ska avlivas så snabbt och smärtfritt som möjligt med en lämplig metod. Avlivningen av fångstfisken kan skjutas upp om förhållandena försvårar avlivningen, eller om fångsten förvaras i en sump eller annan motsvarande anordning som lämpar sig för förvaring av fisk eller kräftor. Avlivningsskyldigheten gäller inte stora fångstmängder som fås på en gång.

Kräftor ska avlivas med en metod som gör att de dör så snabbt och smärtfritt som möjligt. Läs mer här.